LİXİANA 30 mg film kaplı tablet

LİXİANA 30 mg için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, LİXİANA ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; kullanım şekli; LİXİANA dozajı, yan etkisi, istenmeyen etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi LİXİANA 30 mg hakkında bilinmesi gereken hususları kapsar.)

LİXİANA 30 mg, sırasıyla;Kan ve Kan Yapıcı Organlar, Antitrombotikler, direkt faktor Xa inhibitorü ve Edoksaban şeklinde sınıflandırılmış olup, B01AF03 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz LİXİANA 30 mg, DAIICHI SANKYO İlaç firmasının ürünüdür.

LİXİANA 30 mg film kaplı tablet’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

LİXİANA ağızdan alınır.

Bileşimi : İlacın etken maddesi Edoksaban (30 mg)’dır; yardımcı maddeleri ise prejelatinize mısır nişastası,
hidroksipropil selüloz, krospovidon, magnezyum stearat, hipromelloz (E464), mannitol,  titanyum dioksit,
talk, kırmızı demir oksit (E172), karnauba mumu ve makrogol 8000 bileşenlerinden oluşmaktadır.
Endikasyon bilgisi
LİXİANA 30 mg film kaplı tablet, kanın pıhtılaşmasını sağlayan önemli bir madde olan faktör Xa’yı engelleyerek, kan damarları içerisinde pıhtı oluşmasını ve oluşan pıhtının büyümesini önleyen kan sulandırıcı bir ilaçtır. Kullanımı yetişkinler içindir.
LİXİANA 30 mg şu durumlarda endikedir:
LİXİANA, valvüler olmayan atriyal fibrilasyon (AF) denilen düzensiz kalp atımı ve en az bir ilave risk
faktörünün bulunduğu hastalarda beyinde (inme) ve vücudun diğer damarlarında kan
pıhtısı oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır.
LİXİANA, bacaklardaki toplardamarlarda (derin ven trombozu) ve akciğerlerdeki kan
damarlarındaki (pulmoner emboli) kan pıhtılarını tedavi etmek ve bacaklar ve/veya
akciğerlerdeki kan damarlarında kan pıhtılarının tekrar oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır.
LİXİANA 30 mg Film Kaplı tablet’in kullanılmaması gereken durumlar:
– Edoksaban veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerine alerjikseniz; kullanmanız önerilmez.
– Aşırı kanamanız var ise veya kanama ihtimalini arttıran nitelikte bir karaciğer hastalığınız var ise ya da  hamilelik, emzirme, kontrol altına alınamayan hipertansiyon gibi bir durum var ise; kullanmayınız.
– Midede ülser varlığı ya da yakın zamanda geçirilmiş beyin kanaması veya hasarı veya yakın tarihte geçirilmiş
beyin veya göz ameliyatı gibi vücutta bir organda ciddi kanama riskini arttıran bir hastalık mevcut ise; kullanmayınız
– Kan pıhtılaşmasını önleyen başka ilaçlar (örn. varfarin, dabigatran, rivaroksaban,
apiksaban veya heparin) alıyorsanız (kan sulandırıcı tedavinizde değişiklik yapılacağı
durumlar ve damar veya kılcal damar yolunun açık kalmasını sağlamak için heparin
kullanımı dışında)
2. LİXİANA 30 mg Film Kaplı tablet’i kullanırken  dikkatli olunması gereken hususlar:
– artmış kanama riskiniz varsa ve bu durumda aşağıdaki koşullardan herhangi birine
sahipseniz: hekiminize veya eczacınıza danışınız.
• kanama bozuklukları, ağır karaciğer rahatsızlığı, son evre böbrek hastalığı veya diyalize bağlılık
• gözün arkasındaki kan damarlarında problem (retinopati)
• yakın dönemde geçirilmiş beyin kanaması (kafa içi veya beyin içi kanama)
• beyin veya omurilikteki kan damarları ile ilgili problemler
– Eğer mekanik kalp kapağına sahipseniz; LİXİANA’yı kullanmadan önce hekiminize danışınız.
LİXİANA 15 mg, yalnızca LİXİANA30 mg’dan K vitamini antagonisti ilaçlarına (örn.
varfarin) geçişte kullanılabilir
-Sizde antifosfolipid sendromu denilen bir hastalık (kanda pıhtı oluşması riskini yükselten bir
bağışıklık sistemi hastalığı) olduğunu biliyorsanız, hekiminize bunu bildiriniz, tedavinizin
değiştirilmesi gerekip gerekmediğine hekiminiz karar verecektir.
Herhangi bir ameliyat olma durumu söz konuysa, LİXİANA’yı dikkatli kullanın;
Bu ilacı ameliyattan önce ve sonra doktorunuzun belirtilmiş olduğu saatlere uygun
olarak kullanmanız çok önemlidir. Eğer mümkünse, ameliyattan en az 24 saat önce
LİXİANA alımı bırakılmalıdır. LİXİANA’ya tekrar ne zaman başlayacağınıza
hekiminiz karar verecektir. Acil durumlarda, hekiminiz LİXİANA ilaç ile ilgili uygun
aksiyonları belirleme hususunda size yardımcı olacaktır.
LİXİANA 30 mg Film Tablet’in yiyecek, içeceklerle etkileşimi
İlacın her dozu yiyeceklerle birlikte ya da tek başına, yeterli miktarda su ile birlikte bütün olarak
yutulmalıdır.
Hamilelik ve emzirme dönemlerinde LİXİANA’yı hekiminize danışmadan kullanmayınız.
Gebeyseniz LİXİANA’yı bu dönemde kullanmayınız. Eğer gebe kalma ihtimali var ise , LİXİANA alırken
güvenilir, etkili bir doğum kontrol yöntemi ile korunmanız gerekir LİXİANA kullanımı sırasında
gebe kalırsanız hemen hekiminizi haberdar ediniz,  tedaviye devam edip
etmeyeceğinize hekiminiz karar verecektir.  Anne sütüne geçer, emziriyorsanız LİXİANA kullanmayınız.
Makine ya da araç kullanma beceriniz üzerinde LİXİANA’nın bir etkisi bulunmamaktadır.
LİXİANA 30 mg tablet içerisinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
LİXİANA, uyarı gerektirecek yardımcı madde içermemektedir.
LİXİANA’nın diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Şayet, şu anda herhangi bir ilaç alıyorsanız ya da kullanma ihtimaliniz var ise veya son
zamanlarda kullandıysanız lütfen hekiminizi veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Aşağıda ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:
• Normal olmayan kalp atışlarını tedavi amaçlı kullanılan ilaçlar (örn. dronedaron,
kinidin, verapamil)
• Anti-inflamatuvar ve ağrı kesici ilaçlar (örn. naproksen veya asetilsalisilik asit (aspirin)).
• Kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan diğer ilaçlar (örn. heparin, klopidogrel veya
varfarin, asenokumarol, fenprokumon gibi K vitamini antagonistleri veya dabigatran,
rivaroksaban, apiksaban)
• Mantar enfeksiyonu tedavisi için kullanılan bazı ilaçlar (örn. ketokonazol)
• Antibiyotik ilaçlar (örn. eritromisin)
• Organ naklinden sonra vücudun organı reddetmesini önlemek için kullanılan ilaçlar (örn.
siklosporin)
• Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) veya serotonin-norepinefrin geri alım
inhibitörleri (SNRI) olarak adlandırlan antidepresan ilaçlar.
Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerli ise, doktorunuza LİXİANA’ya
başlamadan önce haber veriniz çünkü bu ilaçlar LİXİANA’nın etkisini arttırabilir ve
istenmeyen kanamalara yol açabilir. Doktorunuz LİXİANA ile tedavi edilip
edilmeyeceğinize ve gözlem altında tutulup tutulmayacağınıza karar verecektir.
Eğer aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız:
• fenitoin, karbamazepin, fenobarbital gibi sara ilaçları, bir antibiyotik olan Rifampisin,
• Hafif depresyon ve huzursuzluk için kullanılan bitkisel takviye St John’s Wort,
Yukarıdakilerden herhangi birisi sizin için geçerli ise hekiminizle LİXİANA tedavisine
başlamadan önce görüşünüz, zira bu ilaçlar LİXİANA’nın etkisini azaltabilir.
3. LİXİANA 30 mg film kaplı tablet’in kullanım şekli
Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince hekiminizin direktiflerine uyunuz.
Aşağıdaki durumlarda, LİXİANA’yı tavsiye edildiği şekilde kullanınız.
Günlük olağan doz miktarı: günde 1 defa 60 mg’lık 1 adet LİXİANA tablet kullanılır. Böbrek işlevlerinde bozukluk olanlar için ; doz miktarı günde 1 defa 30 mg lık 1 tablet;  60 kg altı kişilerde günlük tavsiye edilen doz miktarı: günde 1 defa 30 mg’lık 1 tablet LİXİANA.
-Eğer hekiminiz size P-gp inhibitörü olarak bilinen bir ilaç (siklosporin,
dronedaron, eritromisin veya ketokenazol) reçete ettiyse: önerilen günlük önerilen doz miktarı: günde 1 defa 30 mg’lık 1 tablet LİXİANA şeklinde kullanılır.
Doktorunuz antikoagülan tedavinizi aşağıdaki şekilde değiştirebilir:
K vitamini antagonisti içeren pıhtılaşma önleyici tedaviden (örn. varfarin) LİXİANA’ya
geçiş:
K Vitamini antagonisti içeren pıhtılaşma önleyici ilacı (örn. varfarin) almayı bırakın.
Hekiminizin kan ölçümleri yapması gerekecektir ve size LİXİANA’ya ne zaman başlayacağınızı bildirecektir.
VKA (K vitamini antagonisti) olmayan oral pıhtılaşma önleyici ilaçlardan (dabigatran,
rivaroksaban veya apiksaban) LİXİANA’ya geçiş:
Daha önceki ilaçları (örn. dabigatran, rivaroksaban veya apiksaban) kullanmayı bırakın ve
planlanmış olan bir sonraki dozu almanız gereken zamanda LİXİANA tablet ile tedaviye
başlayınız.
Parenteral pıhtılaşma önleyici ilaçlardan (örn. heparin) LİXİANA’ya geçiş:
Antikoagülan ilacı (örn. heparin) kullanmayı bırakın ve planlanmış olan bir sonraki
antikoagülan dozunu almanız gereken zamanda LİXİANA® ile tedaviye başlayınız.
LİXİANAdan K vitamini antagonisti içeren pıhtılaşma önleyici tedaviye geçiş (örn.
varfarin):
Eğer LİXİANA 60 mg kullanıyorsanız:
Hekiminiz LİXİANA dozunuzu günde 30 mg tablete düşürecek ve K vitamini antagonisti
içeren bir ilaç (örn. varfarin) ile birlikte almanızı söyleyecektir. Doktorunuzun kan ölçümleri
yapması gerekecektir ve size LİXİANA kullanmayı bırakmanız gereken zamanı
söyleyecektir.
Eğer (dozu azaltılmış) 30 mg LİXİANA alıyor iseniz:
hekiminiz LİXİANA dozunuzu günde 15 mg tablete düşürecek ve K vitamini antagonisti
içeren bir ilaç (örn. varfarin) ile birlikte almanızı söyleyecektir. Doktorunuzun kan ölçümleri
yapması gerekecektir ve size LİXİANA’yı ne zaman bırakmanız gerektiğini bildirecektir.
LİXİANA Tablet’den VKA (K vitamini antagonisti) olmayan oral pıhtılaşma önleyici ilaçlara geçiş
(dabigatran, rivaroksaban veya apiksaban):
LİXİANA almayı kesin ve planlanmış olan bir sonraki LİXİANA dozunu almanız
gereken zamanda VKA olmayan oral antikoagülan ilacı (örn. dabigatran, rivaroksaban veya
apiksaban) ile tedaviye başlayın.
LİXİANA’dan parenteral pıhtılaşma önleyici (antikoagülan) ilaçlara geçiş (örn. heparin) :
LİXİANA almayı durdurun ve planlanmış olan bir sonraki LİXİANA dozunu kullanmanız
gereken zamanda parenteral antikoagülan ilacı (örn. heparin) ile tedaviye başlayın.
Kardiyoversiyon geçiren hastalar:
Anormal kalp atışınızın kardiyoversiyon adı verilen bir işlemle normale dönmesi gerekiyorsa,
beyninizdeki ve vücudunuzdaki diğer kan damarlarında oluşabilecek kan pıhtılarını önlemek
için hekiminiz tavsiyesi doğrultusunda LİXİANA’yı alınız.
Çocuklarda ve ergenlerde kullanılması ile ilgili bir veri olmadığından, LİXİANA 18 yaş altı ergen ve çocuklarda tavsiye edilmemektedir.
LİXİANA 30 mg için özel kullanım uyarıları:
Son dönem böbrek yetmezliği veya diyaliz hastası iseniz bu ilacı kullanmamalısınız.
Hafif derecede böbrek yetmezliği olan hastalar için tavsiye edilen LİXİANA® dozu günde 60
mg’dır. Orta şiddetli veya ciddi böbrek yetmezliği olan hastalar için tavsiye edilen
LİXİANA dozu günde 30 mg’dır.
Karaciğer enzimlerinizde normalin iki katından fazla yükselme varsa, LİXİANA önerilmemektedir.
Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda LİXİANA verilmemelidir.   Hafif ila
orta derecede karaciğer yetmezliği olan kişilerde önerilen doz miktarı 60
mg’dır. Hafif ila orta derecede karaciğer yetmezliği bulunan kişilere LİXİANA verilirken dikkatli olunmalıdır.
LİXİANA, kanama riskine neden olabilecek nitelikte karaciğer hastalığı olanlarda
kullanılmamalıdır.
Hekiminizle görüşmeden LİXİANA tablet almayı sonlandırmayınız, çünkü LİXİANA, ciddi
rahatsızlıkları tedavi eder ve önler.
LİXİANA’yı her gün düzenli olarak atlamadan kullanmalısınız. Eğer, ilacınızı doz almayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz hemen almalısınız ve bir sonraki tableti ertesi gün alıp sonraki günler normaldeki
gibi günde bir tablet şeklinde kullanmaya devam ediniz.
LİXİANA 30 mg Film Kaplı Tablet’in yan etkileri
Benzer ilaçlarda (kanda pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar) olduğu gibi LİXİANA da hayatı tehdit
edici kanamalara sebep olabilir ve bazen bu kanamalar açıkça anlaşılmayabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, LİXİANA®’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Yaygın olmayan yan etki (tedavi alan 100 hastadan 1’inde görülebilir):
-Hipersensitivite (aşırı duyarlılık reaksiyonları)Yaygın olmayan yan etkidir (tedavi alan 100 hastadan 1’inde görülebilir).
– Alerjik ödem, anaflaktik reaksiyon Seyrek yan etkidir(tedavi alan 1000 hastadan 1’inde görülebilir):
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir ve böyle bir durumda; acilen hekiminizi arayınız veya bir sağlık kuruluşuna müracaatta bulununuz. Eğer kendiliğinden durmayan kanama vakaları olursa ya da aşırı kanamaya dair belirtiler fark ederseniz (aşırı halsizlik, yorgunluk, solukluk, baş dönmesi, baş ağrısı ve sebebi belli olmayan şişlikler) hekiminizle görüşünüz.
Acilen tıbbi yardım almanız gerekebilir. Hekiminiz sizi daha yakın bir gözlem altında tutabilir ya da tedavi şeklinizi değiştirebilir.
LİXİANA’nın yaygın yan etkileri aşağıdadır. (10 hastadan 1’inde görülebilir):
• Vajinal kanama, kanlı idrar, mide ağrısı, mide kanaması, karaciğer kan tahlillerinde anormal sonuçlar, kansızlık, burunda kanama, bağırsak veya mide kanaması, baş ağrısı, deriden ya da derialtına kanama, sersemleme, kusma, bulantı, kaşıntılı deri döküntüsü, kolay kanama,
LİXİANA’nın yaygın olmayan yan etkileri (100 hastadan 1’inde görülebilir):
• Ameliyattan sonra ameliyat yerinin kanaması
• Beyin kanaması
• Gözlerde kanlanma
• Diğer türlü kanamalar
• Kanda trombosit sayısının azalması (pıhtılaşmayı etkileyebilir)
• Alerjik reaksiyon
• Öksürükle birlikte kan tükürme
• ürtiker
LİXİANA’nın seyrek yan etkileri (tedavi alan 1000 hastadan 1’inde görülebilir):
• Kalpte kanama
• Kaslarda ve eklem içi , kafa içi, karın içi kanama
• Alerjik şok
• Cerrahi girişim sonrası kanama
• Alerjik reaksiyon sonucu vücudun herhangi bir yerinde şişkinlik
5.LİXİANA 30 mg film tablet saklama koşulları:
LİXİANA’yı nemsiz ve 30 dereceden düşük oda sıcaklıklarında, çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Bu ilacın üretimini Daiichi Sankyo  Pfaffenhofen / Almanya yapar, ruhsatı Daiichi Sankyo İlaç Tic. Ltd. Şti.’ne  aittir.

LİXİANA 30 mg Film Kaplı Tablet’in kısa ürün bilgilendirmesi

LİXİANA 30 mg Film Kaplı Tablet'in kısa ürün bilgilendirmesi

LİXİANA 30 mg da dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. LİXİANA ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*